Pre rýchly výber kliknite na kategóriu

Kostoly Kultúra Obchod Obľúbené miesta Pub Školy Služby Šport Stravovanie Ubytovanie Voľný čas Zdravie, krása

Po výbere kliknite v článku na ikonu:   Pozrieť virtálnu prehliadku v Google mapách pre prechod do virtuálnej prehliadky   pre prechod na Facebook stránku  pre prechod na web stránky firmy    navigácia do prevádzky

SOŠ Automobilová

Návštevy: 3128

 

Oproti minulosti má naša dnešná škola stabilizované odbory zamerané na automobilovú autoopravárenskú techniku, dopravné zamerania,  silnoprúdové a počítačovo zamerané odbory informačných technológií techniky počítačových sietí, ktoré na našej škole majú vynikajúce materiálne a personálne podmienky teórie a praxe. Dokazujú to posledné pozitívne pasportizácie našich normatívov a výsledky Štátnej školskej inšpekcie z decembra 2014 zameranej na normatív vybavenia jednotlivých našich odborov.  Sledujúc trh práce cestou Úradov práce, niektoré odbory už u nás definitívne zanikli. V tomto období otvárame len tie odbory, ktoré vykazujú najvyššiu zamestnanosť, ktorá je podstatne vyššia ako registrovaná miera nezamestnanosti v Košiciach a okolí. Na škole máme dve  nové učebne elektrického merania, učebňu pre autoopravárov – mechanikov, špecializovanú učebňu autoelektroniky a autoelektriky, učebne pre autokarosárov a autolakovníkov. Zamestnávatelia od našich žiakov vyžadujú odborné spôsobilosti a zručnosti, dobrú fyzickú zdatnosť, počítačovú vyspelosť a schopnosť viesť motorové vozidlá. K udržaniu požadovanej zdatnosti máme na škole úplne vynovenú telocvičňu a tiež fitnescentrum. K zvládaniu súčasných informačných technológií nám slúži šesť moderných počítačových učební vybavených potrebnými výučbovými softvérmi a CISCO akadémiou. Vodičské oprávnenie poskytuje výhodne naším žiakom súkromná autoškola GRENDEL sídliaca v priestoroch školy. Pre praktickú prípravu máme dva samostatné objekty mimo budovy školy. Jeden objekt je na Bielocerkevskej č. 29, kde máme dve samostatné pracoviska č. 1 a č. 2. Na pracovisku č. 1 sa vyučujú žiaci elektronických odborov a tiež odborov mechanik - elektrotechnik nižších ročníkov a vyšších ročníkov so zameraním na informačné technológie a silnoprúdovú techniku. Školia sa tu aj žiaci odboru komerčný pracovník v cestnej doprave, ktorý je jediný v našom kraji. Na pracovisku č. 2 sú zriadené prvácke dielne autoopravárenských odborov. Druhým objektom je pracovisko č. 3, t. j. samostatné autoopravárenské dielne – t.j. nový, moderne zariadený školský autoservis na Jarmočnej č. 6. Odborný výcvik tu majú autoopravári mechanici, karosári, ale aj autoelektronici vyšších ročníkov. Práve na tomto pracovisku č. 3 je  k zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel Košického samosprávneho kraja. Je už pravidlom, že žiaci posledných ročníkov majú odborný výcvik v zmluvných podmienkach cudzích – t.j. súkromných profesionálnych pracovísk.  Dôkazom toho, že naša škola sa mení k lepšiemu, je náš úspešný dokončený projekt v rámci Operačného programu: Vzdelávanie, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v sume cca 300 000 eur v rámci odbornej prípravy Opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Škola je pripojená na optickú sieť projektu SANET, pričom prípojka internetu je v každej učebni, okrem toho celá škola je pokrytá Wi-Fi signálom. Škola bola úspešná v projektoch grafických systémov už dvakrát. Pomohlo nám to získať autoelektronické modulovo softvérové vybavenie nemeckej firmy Lucas – Nülle.

       O kvalite našej školy svedčí fakt, že v školskom roku 2013/2014  sme boli vybraní medzi tri najlepšie vybavené školy v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku do projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Tento projekt zabezpečí škole učebné pomôcky a softvérovú techniku pre autoopravárenstvo v sume 150 000 € na začiatku roku 2015.  Naša účasť v tomto projekte prináša do našej školy zmeny klasickej výučby na modernú modulovú a duálnu výučbu podľa požiadaviek zamestnávateľov. Zamestnávatelia našich žiakov – majitelia autoservisov veľmi preferujú učebné odbory. Preferujú tiež novo pripravovaný experimentálny štvorročný študijný odbor 2495 K autotronik, ktorý na našej škole bude po prvýkrát zavedený od školského roku 2015/2016. Bude to mechanik a elektronik so silnou dotáciou odborného výcviku.  Dôraz kladieme na kvalitu výučby, nadnormatívne vybavenie našich odborov, príjemné vnútorné prostredie všetkých našich objektov a hlavne  zamestnanosť a uplatnenie našich absolventov. Mnoho z týchto tvrdení sa zistí len po návšteve našej školy a uvedených troch pracovísk. Najväčším a pravidelným sponzorom našej školy je Východoslovenská energetika Holding a.s. Veľkou spolupracujúcou firmou sú DPMK a.s. Košice. Tieto dve spoločnosti majú záujem hlavne o náš nový učebný odbor 2683 H 15 elektromechanik silnoprúdovej techniky, ktorý sa u nás zavedie od školského roku 2015/2016. Veľmi lojálny vzťah k odbornému výcviku našich žiakov učebných autoopravárenských odborov posledného ročníka majú predovšetkým majitelia košických autoservisov. Patrí im zato naše poďakovanie, že prispievajú pozitívne k výchove našich žiakov. V poslednom čase k ním pribudli aj Autoopravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zoznam spolupracujúcich firiem je uvedený v našej správe o výchovnovzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, ktorá je zverejnená na našej web – stránke:  www.sosake.sk